Obligacje korporacyjne – mini słownik

0
2831
Kalkulator i obliczenia finansowe

W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się emitować obligacje korporacyjne. Jest to prężnie rozwijający się rynek, posiadający dużą liczbę inwestorów, dlatego też warto zapoznać się z podstawowymi definicjami, które dotyczą tego tematu.

Ceny emisji i obligacji

Cena emisyjna

Jest to cena sprzedaży obligacji przez emitenta na rynku pierwotnym. Obligacje korporacyjne mogą być sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (obligacje kuponowe), powyżej wartości nominalnej (z premią) bądź też poniżej wartości nominalnej (z dyskontem), co zostało dokładnie wytłumaczone na BestCapital.pl.

Cena obligacji

To bieżąca wartość obligacji, którą otrzymuje się w wyniku zdyskontowania w danym dniu wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych związanych z obligacją.

Cena rozliczeniowa obligacji

inaczej mówiąc, jest to cena brudna; kwota po której obligacje są sprzedawane w transakcjach giełdowych. Cena rozliczeniowa obligacji zawiera wartość odsetek za dany okres czasu.

Pojęcie emisji

Emisja obligacji

Jest to sposób pozyskiwania kapitału, polegający na wydawaniu obligacji na określonych warunkach i za określoną cenę. Emisje ze względu na rodzaj trybu można podzielić na emisję prywatną, subskrypcję publicznych obligacji krótkoterminowych, bądź o wartości nominalnej nie mniejszej niż równowartość 40 000 euro, przeznaczonych do obrotu prywatnego lub subskrypcję publicznej obligacji przeznaczonej do obrotu publicznego.

Emitent

To każdy podmiot, którym może być osoba, przedsiębiorstwo, skarb państwa lub gmina, który wystawia oraz ogłasza sprzedaż papierów wartościowych we własnym imieniu.

Kalkulator i obliczenia finansowe

Obligacje i kursy obligacji

Kurs obligacji

Inaczej cena czysta; cena obligacji podawana w tabeli notowań i wyrażona jako procent wartości nominalnej. Kurs obligacji nie uwzględnia odsetek za dany okres czasu.

Obligacje

To dług, papier wartościowy, w którym emitent obligacji oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusz (czyli wierzyciela) i podejmuje się spełnienia określonych świadczeń, które wynikają z obligacji. Każdy podmiot emitując obligacje zaciąga w ten sposób pożyczkę, a kupujący obligacje dostarcza mu pieniędzy.

Obligacje korporacyjne

Inna nazwa to także obligacje przedsiębiorstw; jest to dług emitowany w postaci obligacji przez przedsiębiorstwo.

Obligatariusz

Jest to wierzyciel, który ma prawo żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji; inaczej mówiąc jest to posiadacz obligacji.

Oprocentowanie rentowność obligacji

Oprocentowanie

Oprocentowanie to inaczej kupon odsetkowy; jest to świadczenie płacone w określonych odcinkach czasu posiadaczowi obligacji przez emitenta w ramach udzielonej pożyczki.

Rentowność obligacji

Najprościej mówiąc, jest to zysk właściciela obligacji, który wynika z wysokości nominalnego oprocentowania oraz ceny jaką za nią zapłacił.

Pieniądze i finanse

Terminy

Termin płacenia składek

Inne nazwy tego określenia to okres odsetkowy, terminy odsetkowe; mówiąc inaczej, jest to okres czasu, za który emitent wypłaca odsetki.

Termin wykupu

Inaczej nazywany terminem zapadalności; jest to okres od daty emisji obligacji do dnia wykupu określany przez emitenta, który zobowiązuje się po upływie tej daty do zwrotu kwoty równej wartości nominalnej obligacji.

Wartość oraz wykup obligacji

Wartość nominalna

To kwota jaką udziela obligatariusz emitentowi, która zostaje spłacana gdy emitent dokona wykupu obligacji. Od wartości nominalnej naliczane jest oprocentowanie obligacji.

Wykup obligacji

Jest to inaczej skup wyemitowanych publikacji, czyli zwrot udzielonej pożyczki przez emitenta w wysokości wartości nominalnej, która może być powiększona o ewentualne odsetki. Sposób i termin wykupu jest określany w specjalnym dokumencie informacyjnym.

Powyższe przedstawienie terminów ma na celu wstępne zapoznanie się z tym tematem. Warto zapoznać się z nimi, gdyż inwestowanie w obligacje korporacyjne jest nie tylko zyskownym przedsięwzięciem, ale przede wszystkim stabilnym oraz o niskim stopniu ryzyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj